Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Annę Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Heze Anna Wójcik z siedzibą w miejscowości Lisów usług drogą elektroniczną.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 2. Definicje

1. Sprzedawca – Anna Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Heze Anna Wójcik z siedzibą w Lisowie 88 B, 21-100 Lubartów, NIP: 714-162-94-88, REGON: 360651112, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@samdlamam.pl, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego www.samdlamam.pl .

2. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

3. Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

4. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:

a) firma kurierska;

b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

c) Poczta Polska S.A.

d) Paczka w RUCHu

5. Koszyk – miejsce w którym  widoczne są produkty wybrane przez Klienta  oraz umożliwiające Klientowi modyfikację danych zamówienia, w szczególności: adres i sposób dostawy ilość produktów, formy płatności. 

6. Regulamin - niniejszy regulamin.

7. Rejestracja - oczynność faktyczna dokonana w sposób określony w regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.

8. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy www.samdlamam.pl

9. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3. Postanowienia

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować w sposób określony i zgodny z regulaminem.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", który ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. W trakcie korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są na dysku twardym Klienta stosowane przez serwer Sprzedawcy pliki "cookies". Każdy Klient ma prawo wyłączyć „cookies” w przeglądarce internetowej, co może uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W celu korzystania ze Sklepu oraz złożenia zamów niezbędne jest: posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, akceptacja plików c o o k i e s.

4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz w sposób sprzeczny z prawem.

 4. Rejestracja

1. W celu utworzenia konta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.

2. W celu złożenia zamówia nie ma konieczności rejestracji.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy. W trakcie rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4. W trakcie rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

6. Zgoda może być cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Klient otrzymuje po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego , drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Klient ma mmożliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

8. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia.

9. Usługa Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub istnieje możliwość wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach każdej wiadomości Newsletter.

10. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

5. Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2. Klient ma możliwość składania zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu www.samdlamam.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6. Formy płatności

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy -  Nest Bank 76 1870 1045 2078 1050 9640 0001 ( realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności  PayU (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu płatności);

c) gotówką za pobraniem, płatność Klienta przy dostawie (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

d) Wszystkie szybkie typy płatności poprzez PayU, Paybynet obciążone są dodatkową opłatą (prowizją PayU, Paybynet). Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości towaru i dodawana jest do kosztu wysyłki (Suma płatności to opłata PayU, Paybynet + wartość produktów + koszty wysyłki). 

3. Na wszystkie sprzedawane towary wystawiamy paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

7. Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza towar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

3. Zamówione towary dostarczane są do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru opcji InPost Paczkomaty lub Odbiór w punkcie Poczta-Polska, adresem dostawy będzie adres paczkomatu lub punkt odbioru Poczty Polskiej oraz punkty partnerów Poczty Poskiej wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

4. Wszyskie towary oznaczone informacją "w magazynie" dostępne są na magazynie własnym i wysyłane są niezwłocznie. Towary oznaczone informacją "w magazynie zew. 72h" znajdują się w magazynie dostawcy i czas ich dostawy wydłużyć się może o 72 godziny.

4. Klient w obecności pracownika dostawcy powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien wraz z pracownikiem dostawcy spisać właściwy protokół.

8. Reklamacje

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego. Klient może kierować takie zgłoszenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (biuro@samdlamam.pl).

3. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

4. W celu złożenia reklamacji należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne do podmiotu udzielającego gwarancji lub skontaktować się ze sprzedawcą (biuro@samdlamam.pl) który przekaże sprawę reklamacyjną do gwaranta oraz zostanie ustalony sposób dostarczenia reklamowanego przedmiotu.

5. W ciągu 14 dni sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego.

6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak zareklamować produkt za pomocą Sklepu Internetowego:

Należy wypełnić druk reklamacyjny, opisać dokładnie problem i ewentualnie załączyć zdjęcia.

Wypełniony Formularz reklamacji PDF (wersja "doc" Formularz reklamacji DOC) należy wysłać na adres biuro@samdlamam.pl z dopiskiem – „Reklamacja”.

Sklep SamDlaMam.pl przekaże sprawę do gwaranta.

8. Wszystkie decyzje dotyczące sprawy jakie podejmie gwarant zostaną niezwłocznie przekazane Klientowi.

9. Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania reklamowanego towaru, ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy o dalszym postępowaniu. 
 

9. Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sklep www.samdlamam.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep www.samdlamam.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży, bez podawania przyczyny może w terminie 14 dni odstąpić od niej.

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili otrzymania zamówionego towaru przez Klienta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi korzystającemu z prawa do odstąpienia od umowy poniesionych przez niego kosztów - najtańszym sposobem dostawy danego towaru oferowanym przez Sprzedawcę. Koszty odesłania zwracanego towaru, jego zapakowanie, zabezpieczenie i nadanie ponosi Kupujący.

5. Towar zwracany nie może być używany, opakowanie ani żaden inny element wyposażenia nie mogą nosić śladów użytkowania ani zniszczenia. Sprzęt powinien być kompletny i zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z pełnym wyposażeniem i dodatkami. Zwrot dotyczy tylko osób fizycznych (zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę).

6. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał Formularza Zwrotu informującego że przedmiot sprzedaży zostaje odesłany na zasadach zwrotu, prosimy także o dołączenie oryginału dokumentu zakupu (paragon jest dowodem zakupu w sklepie www.samdlamam.pl). Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący, jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

8. Zwracany przedmiot transakcji można również zamienić na inny, będący w ofercie naszego sklepu. W zależności od wybranego produktu zwrócimy Państwu nadpłatę lub pobierzemy brakującą sumę.

Do pobrania: Formlarz zwrotu towaru PDF, Formularz zwrotu towaru DOC

11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta.

5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, Paybynet, Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

8. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

12. Informacje o oferowanych produktach

1. Nazwy produktów, znaki towarowe (loga) i ich zdjęcia są wyłączną własnością producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.

2. Opinie o Towarach dostępnych w Sklepie może dodać każdy użytkownik danego produktu niezależnie od tego, gdzie został zakupiony. Każda osoba ma możliwość zamieszczania w Sklepie subiektywnych i indywidualnych wypowiedzi tyczących się m.in. do produktu czy przebiegu transakcji. Osoba dodająca swoją wypowiedź oświadcza przy tym, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych treści, a w szczególności prawa autorskie.

3. W celu opublikowania wypowiedzi, Klient może zostać poproszony o podanie danych dotyczących zamówienia np. numeru zamówienia lub adresu e-mail itp.

4. Zamieszczane opinie nie mogą naruszać przepisów prawa jak również praw podmiotów trzecich – w nade wszystko nie mogą naruszać dóbr osobistych, mieć charakteru zniesławiającego lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

5. Sklep może organizować okazjonalnie konkursy i promocje, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13. Postanowienia końcowe
 

1. Treść regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu w zakresie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca ma prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednakże wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu www.samdlamam.pl .

 

Najczęściej szukane

Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookies

Zamknij